Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

Jak przekazaæ 1 % na rzecz Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej ?

1% podatku organizacji po¿ytku publicznego mo¿e przekazaæ:

* podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
* podatnik opodatkowany rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych,
* podatnik objêty liniowa, 19 - procentowa stawka podatku,
* podatnik uzyskuj±cy dochód z odp³atnego zbycia papierów warto¶ciowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak to zrobiæ? - nale¿y wype³niæ odpowiednia rubrykê w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy numer KRS Organizacji Po¿ytku Publicznego: 0000339195 i kwotê, któr± chcemy przekazaæ na rzecz Zespo³u. Kwota nie mo¿e przekraczaæ 1% podatku nale¿nego, wynikaj±cego z zeznania podatkowego, po zaokr±gleniu do pe³nych dziesi±tek groszy w dó³.
Wygenerowano w sekund: 0.00
747,720 Unikalnych wizyt