Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

Historia zespo³u

Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej powsta³ w pa¼dzierniku 1968 roku przy Domu Kultury Dzieci i M³odzie¿y w Kutnie. Za³o¿ycielem zespo³u i jego pierwszym kierownikiem oraz choreografem by³ Kazimierz Jó¼wiak. Wspó³pracowali z nim : Miros³aw Przyby³ (chórmistrz), Henryk Weso³owski (kierownik kapeli), Jerzy Czechowski ( akompaniator), Edward P±gowski (konsultant chóru i kapeli) oraz Janusz Nachrzter (konsultant taneczny) - by³y cz³onek zespo³u "Mazowsze".

20 pa¼dziernika 1968 roku og³oszono komunikat o rekrutacji kandydatów do nowo powstaj±cego zespo³u. Na zg³oszonych 153 kandydatów przyjêto 65 osób w wieku 16- 18 lat do zespo³u tanecznego oraz chóru. Jednocze¶nie utworzono kapelê ludow± z³o¿on± g³ównie z uczniów miejscowej szko³y muzycznej. Stroje dla grupy wiejskiej (kujawskie) wykona³a Centrala Przemys³u Ludowego i Artystycznego w Warszawie. Dla grupy miejskiej stroje uszy³a Kutnowska Spó³dzielnia Odzie¿owa „Diana” wg projektu artysty plastyka Stanis³awa Kurmana.

Pierwsza siedzib± zespo³u by³ lokal Klubu Miêdzyspó³dzielnianego przy ul. Sienkiewicza 2. Po kilku miesi±cach prób przygotowano 80- minutowy, pe³nospektaklowy program folklorystyczny sk³adaj±cy siê z 3 obrazków scenicznych opatrzonych tytu³ami : „Zabawa podmiejska”, „Chêæ o¿enku”, „Swaty”.

Premierowy koncert odby³ siê 6 czerwca 1969 roku na scenie kina ” 19 Stycznia” w Kutnie. Równolegle z rozwojem umiejêtno¶ci taneczno-muzycznych i wokalnych oraz wzbogacaniem programu uzupe³niano komplety strojów : lubelskie, krakowskie i , zupe³nie oryginalny, dotychczas nie notowany w katalogach etnograficznych, regionalny strój kutnowski. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e region kutnowski nie stanowi wyodrêbnionego terytorium historycznego, geograficznego czy etnograficznego. W zasadzie zawsze znajdowa³ siê w tradycji folklorystycznej ³êczyckiej, chocia¿ ze wzglêdu na swoje po³o¿enie podatny by³ równie¿ na wp³ywy kujawskie i mazurskie. Wspomina o tym Oskar Kolberg w XXII tomie „Ludu”, który w ca³o¶ci po¶wiêca £êczyckiemu. „Ubiór tutejszego ludu niewiele ró¿ni³ siê od strojów Mazurów rawskich i ³owickich. Jedynie w okolicach Kro¶niewic zbli¿ony by³ do stroju kujawskiego spod Kowala. Ubiór kobiet ró¿ni³ siê tylko inaczej przystrojonym czepcem oraz nieco krótsza katank± wierzchni±”.

Kiedy w maju 1972 roku oddano do u¿ytku Kutnowski Dom Kultury, zespó³ przeniós³ siê do nowoczesnego gmachu i funkcjonalnych pomieszczeñ. Nowa siedziba posiada³a salê prób, du¿± scenê- estradow± oraz pe³ne zaplecze socjalno-techniczne. Zespó³ liczy³ wtedy 50 osób.

W czerwcu 1979 roku zmar³ dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Kazimierz Jó¼wiak- kierownik i choreograf zespo³u. Nowym kierownikiem zosta³ Jerzy Papiewski. Zmianie uleg³ równie¿ sk³ad kadry nauczaj±cej. Kierownikiem artystycznym i choreografem zosta³ Edward Batarowicz, kierownikiem kapeli - Lechos³aw Stelmaszewski, chórmistrzem – Ildefons £aszewski, garderobian± – Barbara Sakson.

Zespó³ rozs³awia³ Kutno w kraju z za granic±. Koncertowa³ w Bu³garii, Rumunii, na Wêgrzech, w by³ej NRD, Czechos³owacji, ZSRR oraz wielokrotnie w Jugos³awii. Wystawi³ osiem programów opartych na folklorze kutnowskim, które reprezentowa³ na wielu krajowych i zagranicznych scenach. Udzia³ w festiwalach i przegl±dach, nagranie dla Polskiego Radia i Telewizji to jedno wielkie pasmo sukcesów zespo³u. Wysoki poziom artystyczny, bogate stroje, wspania³e uk³ady choreograficzne zosta³y równie¿ dostrze¿one przez w³adze pañstwowe.

Niestety, wskutek niesprzyjaj±cych zdarzeñ oraz przeobra¿eñ politycznych i ekonomicznych podjêto trudn± decyzjê o zakoñczeniu dzia³alno¶ci zespo³u. By³o to w 1990 roku. Nast±pi³ 18-letni okres hibernacji. W czerwcu 2008 roku , w wyniku wspólnych rozmów miêdzy Krystyn± Korkus a Ma³gorzat± Wielkopolan zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania spotkania by³ych cz³onków Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej i wystêpu w ¦wiêto Ró¿y . Do wspó³pracy zaproszono Iwonê Frontczak, Agatê Wielkopolan i Andrzeja ¦niecia. Dziêki sprawnej i szeroko zakrojonej akcji odnaleziono by³ych tancerzy, ¶piewaków, cz³onków kapeli, chórmistrza i choreografa. Dobra wola, zaufanie, wsparcie i ogromna przychylno¶æ jakimi obdarzy³a nas Pani dyrektor KDK, Teresa Mosingiewicz, sprawi³y, ¿e zespó³ rozpocz±³ próby. Do ¦wiêta Ró¿y by³y tylko dwa miesi±ce i to miesi±ce urlopowe ! We w³asnym zakresie od¶wie¿ono przyniszczone i za szczup³e stroje, zreperowano czê¶æ butów, czê¶æ dopo¿yczono.

Pierwszy koncert po latach milczenia wyemitowano 14 wrze¶nia 2008 roku. Okaza³ siê byæ hitem Kutnowskich Dni Ro¿y. Reaktywacja zespo³u okaza³a siê byæ nieunikniona.
Wygenerowano w sekund: 0.00
711,364 Unikalnych wizyt