Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

Ju¿ nie powróc±

  Wykaz osób, które nie ¿yj±:

 • Cezary ¯urawik
 • Ildefons £aszewski - wieloletni chórmistrz i kapelmistrz nasz kochany PROFESOR
 • Zbigniew Wo¼niak - tancerz
 • Kapelmistrz - Lechos³aw Stelmaszewski
 • Choreograf – Edward Batarowicz
 • Kazimierz Jó¼wiak - kierownik
 • Henryk Weso³owski - wspó³twórca zespo³u, kapelmistrz
 • Piotr Witkowski - kapelmistrz
 • Krystyna Wardêcka - zaopatrzenie zespo³u w stroje
 • Janusz Nachrzter - choreograf
 • Kazimierz Maurer - konferansjer
 • Miros³aw Karolak - konferansjer
 • Bo¿ena Karczewska-Batarowicz - tancerka
 • Bagdan Jêdrzejczak - tancerz
 • Piotr Trojanowski - tancerz
 • Krzysztof Wajer - tancerz
 • Kazimierz Tomaszewski - tancerz
 • Wojciech Stefaniak - tancerz
 • Piotr Napiera³a - tancerz
Wygenerowano w sekund: 0.01
747,708 Unikalnych wizyt