Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

Osi±gniêcia

Z najwy¿sz± dum± informujê, ¿e nasz wystêp jase³ek „Weso³a nowina” opartych na Betlejem polskim zapowiedzia³ s³ynny polski bas, pan Kazimierz Kowalski, który ma swój program nadawany w Programie I Polskiego Radia. Zapowied¼ poprzedzona by³a fragmentem arii w wykonaniu Pani Aleksandry Wiwa³y, która zajê³a siê opracowaniem chóralnym czê¶ci kolêd. Widowisko odbêdzie siê 20 i 29 grudnia br. oraz 6 stycznia w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie. Zadanie zosta³o wykonane w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Miasto Kutno.

W dniach 5-9.10.2012r. brali¶my udzia³ w XIII Miêdzynarodowym Festiwalu Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych "Têcza Polska" w Polanicy Zdroju. Jest to najwiêksza i najpiêkniejsza impreza ruchu spó³dzielczego, w której corocznie bierze udzia³ ok. 30 zespo³ów z kraju i z zagranicy (m.in. z Bia³orusi, Litwy, £otwy, Rumunii, Rosji, S³owacji, Wêgier). Odnie¶li¶my ogromny sukces zdobywaj±c I miejsce.

Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej wróci³ z 35 Miêdzynarodowego Jarmarku Folkloru, odbywanego w Wêgorzewie w dniach 3-5.08.2012r. - bogatszy o Nagrodê Publiczno¶ci „Wypasiony Jelonek”. By³a to jedyna nagroda przyznawana dla zespo³ów spoza województwa warmiñsko - mazurskiego. Dum± napawa nas, ¿e nagroda zosta³a przyznana nam za nasz kutnowski obrazek pt. „Na kutnowskich ³±kach muzykanty graj±”. Organizowana przez Muzeum Kultury Ludowej impreza jest trzydniowym najwiêkszym spotkaniem ze sztuk± ludow± w pó³nocno-wschodniej Polsce, podczas której odbywa siê kiermasz sztuki ludowej, pokazy rzemios³ dawnych oraz wystêpy zespo³ów folklorystycznych. W tegorocznej imprezie wystêpowa³y grupy z Polski, Litwy, Bia³orusi, Ukrainy, Rosji, Turcji i Rumunii. Impreza nagrywana by³a przez Telewizjê Polsk± oddzia³ w Olsztynie i Polskie Radio Olsztyn. Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki wydatnemu wsparciu firmy Tomtex Trading Sp. z o.o..

W dniach 23 – 30 czerwca 2012r., dziêki dofinansowaniu Prezydenta Miasta Kutno, Zarz±du Powiatu Kutnowskiego, wsparciu firm Polfarmex i Vester, Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej uczestniczy³ w III Miêdzynarodowym Festiwalu Tañca Ludowego „Alegria” w Hiszpanii. Festiwal zgromadzi³ 34 zespo³y z 15 krajów ¶wiata: Bu³garii, Estonii, £otwy, Litwy, Maroka, Kazachstanu, Meksyku, Ukrainy, Turcji, Indonezji, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii i S³owacji. Ka¿da grupa mog³a siê trzykrotnie zaprezentowaæ siê przed wielonarodow± publiczno¶ci±. Nasz zespó³ wykona³ Suitê krakowsk± oraz dwukrotnie „Na kutnowskich ³±kach muzykanty graj±”. Nasze wystêpy oraz prezentacja uliczna przyjête by³y z wielkim aplauzem. Szczególnie podoba³y siê wyrwasowe solówki . Po jednym z wystêpów spotka³a nas prawdziwa przyjemno¶æ. Dosz³y do nas dwie panie – Polki, które 50 lat temu zamieszka³y w Anglii oraz ma³¿eñstwo Polaków mieszkaj±cych w okolicy Calella od 6 lat. Panie piêknie mówi³y w ojczystym jêzyku, a para narzeka³a na brak kontaktu z jêzykiem polskim, bo coraz mniej naszych rodaków przebywa w Hiszpanii. D³ugo rozmawiali¶my i zrobili¶my pami±tkowe zdjêcia. Miejscowo¶æ Calella znajduje siê w Katalonii na wybrze¿u Costa Maresme, zaledwie 50 km na pó³noc od Barcelony . Wspania³a, ponad dwukilometrowa pla¿a z bia³ym piaskiem, krystalicznie czysta woda sprawiaj±, ¿e Calella zaliczana jest do najlepszych miejscowo¶ci wczasowych w Hiszpanii. Dziêki przewo¼nikowi, firmie „Rozmarynowicz”, mogli¶my pojechaæ do Barcelony, by odwiedziæ katedrê Templo Expiatorio de la Sagrada Familia zaprojektowan± przez hiszpañskiego architekta Antonio Gaudiego, port morski i znajduj±cy siê w pobli¿u 60-metrowy pomnik Kolumba. Mieli¶my tak¿e okazjê do pospacerowania po pobliskim deptaku i skosztowaæ wy¶mienitej sangrii. Do Kutna wrócili¶my opaleni, zadowoleni , zintegrowani i pe³ni zapa³u do dalszej pracy.

21-22.01.2012r. - Wziêli¶my udzia³ w 12 Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek pod has³em "Nasze wieczne kolêdowanie" w Niepokalanowie. Zdobyli¶my g³ówn± nagrodê wraz z pieniê¿n± gratyfikacj±.

07.01.2012r. - Po wcze¶niejszych kwalifikacjach wojewódzkich wyst±pili¶my na Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Bêdzinie. To jeden z najwiêkszych tego typu festiwali w Polsce. Zdobyli¶my drugie miejsce oraz nagrodê pieniê¿n± w kategorii Zespo³y Regionalne.

12.12.2011r. - Wziêli¶my udzia³ w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolêd i Pastora³ek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Bêdzinie. Eliminacje wojewódzkie odby³y siê w £odzi w £DK. Wyst±pili¶my w kategorii chór i solista. Zdobyli¶my kwalifikacjê do ogólnopolskich przes³uchañ, które odbêd± siê w dniach 5-8 stycznia w Bêdzinie.19.11.2011r. - Wyst±pili¶my na VIII Przegl±dzie Zespo³ów Folklorystycznych im ¦w. Andrzeja w Debrznie na Pomorzu. Zdobyli¶my Grand Prix w kat. zespo³ów pie¶ni i tañca, nagrodê publiczno¶ci, a tak¿e - Marek Tomaszewski - I nagrodê w kat. solista.link do XIII Festiwalu Têcza Polska w Polanicy Zdroju
Wygenerowano w sekund: 0.01
747,703 Unikalnych wizyt