Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

Galeria zdj

8.09.2013r. - Koncert na ¦wiêcie Ró¿y. Bardzo udany debiut naszego dzieciêcego zespo³u.

001_6.jpg

Data: 09/16/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 16

15.08.2013r. koncert w B±kowie na XI Festynie Rodzinnym z okazji odpustu parafialnego.

003_1.jpg

Data: 09/11/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 8

13-14.07.2013r. Ju¿ 5 Festiwal "Na ludowo w mie¶cie ró¿"

042.jpg

Data: 09/11/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 19

23.06.2013r. 2 wystêpy z obrazkami Id± ch³opcy z Go³êbiewa i Janowa nocka w Or³owie i w Kiernozi.

005_2.jpg

Data: 07/02/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 15

16.06.2013r. Krótki wystêp na konkursie "Smaki Ziemi £ódzkiej" na terenie Manufaktury.

006.jpg

Data: 06/18/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 8

15.06.2013 r. Premierowy wystêp z obrazkiem "Janowa nocka"

1000915_477895252288095_1917950528_n[1]_1.jpg

Data: 06/18/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 5

9.06.2013r. Wystêp na odpu¶cie w parafii ¦w. Jadwigi Królowej na Grunwaldzie.

008_1.jpg

Data: 06/10/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 10

2.06.2013r. Wycieczka dzieci z naszego ma³ego Zespo³u do Maurzyc i do £owicza.

001_5.jpg

Data: 07/02/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 14

2.06.2013r. Wyst±pili¶my na XXIII Miêdzywojewódzkim Przegl±dzie Kapel Ludowych w Bedlnie.

17.jpg

Data: 06/04/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 19

11.05.2013r. Wystêp na stadionie miejskim na po¿egnanie ks. Jana

003.jpg

Data: 05/15/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 15

25.04.2013r. Koncert charytatywny dla Micha³a Pietrzaka

001_4.jpg

Data: 05/08/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 6

23.04.2013r. Udzia³ w imprezie Przedszkola nr 8 - Moda przez wieki

001_3.jpg

Data: 05/08/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 10

18.03.2013r. Prezentacja strojów i nauka poleczki w Szk. Podst. nr 1

008.jpg

Data: 03/18/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 16

9.03.2013r. Koncert w Leszczynku z okazji Dnia Kobiet

005_1.jpg

Data: 03/12/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 31

27.01.2013r. Koncert kolêd w Ko¶ciele pw. ¦w. Jadwigi Królowej na Grunwaldzie

01.jpg

Data: 01/28/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 3

22.01.2013r. wystêp z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Podst. Szkole Katolickiej im. St. Kostki

011_1.jpg

Data: 01/25/2013
Utworzone przez: admin
Zdj: 15

Wygenerowano w sekund: 0.02
751,717 Unikalnych wizyt