Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

- STATUT rozwiniêcie

Statut
Stowarzyszenia
Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej


Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne


Paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwê Zespó³ Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej.

 Paragraf 2

1. „ Stowarzyszenie skupia osoby pragn±ce prowadziæ dzia³alno¶æ artystyczn± w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego, a w szczególno¶ci oryginalnych elementów kultury ludowej okolic Kutna.
2. Sfera zadañ publicznych obejmuje zadania w zakresie :
a. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielêgnowania polsko¶ci oraz rozwoju ¶wiadomo¶ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b. dzia³alno¶ci wspomagaj±cej rozwój wspólnot i spo³eczno¶ci lokalnych,
c. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Dzia³alno¶æ wymieniona w pkt. 1 mo¿e stanowiæ dzia³alno¶æ odp³atn± Stowarzyszenia.


Paragraf 3


Terenem dzia³alno¶ci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
Siedzib± Stowarzyszenia jest miasto Kutno.

Paragraf 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


Paragraf 5

Stowarzyszenie posiada osobowo¶æ prawn± i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru S±dowego

Paragraf 6

Stowarzyszenie ma prawo do wstêpowania do organizacji polskich i miêdzynarodowych, których dzia³alno¶æ jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.


Paragraf 7

Stowarzyszenie dzia³a na podstawie :
a. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z pó¼n. Zm.)
b. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó¼n. zm.),
c. niniejszego Statutu,
d. innych aktów prawnych powszechnie obowi±zuj±cych.

Rozdzia³ II
Cele i sposoby dzia³ania

Paragraf 8

Celem Stowarzyszenia jest :
1. Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej w kraju i za granic±.
2. Pielêgnowanie polsko¶ci oraz rozwoju ¶wiadomo¶ci narodowej i kulturowej. Rozwijanie i pomna¿anie dorobku kultury narodowej i ludowej.
3. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzglêdnieniem folkloru.
4. Prowadzenie dzia³alno¶ci artystycznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej okre¶lonej Statutem.
5. Upowszechnianie dzia³añ maj±cych na celu rozwój artystyczny dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
6. Animacja wydarzeñ kulturalnych promuj±cych polsk± tradycjê patriotyczn±, folklorystyczn±, ludow± i religijn±.
7. Jednoczenie ¶rodowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju spo³eczno¶ci lokalnych. Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego.
8. Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w ¿yciu publicznym.

Paragraf 9

Okre¶lone w paragrafie 8 cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :
1. Naukê tañca, ¶piewu i muzyki.
2. Prowadzenie zespo³ów : tanecznych, chóru i kapeli .
3. Organizowanie i uczestnictwo w publicznych imprezach kulturalnych.
4. Uczestnictwo w imprezach artystycznych, kulturalnych , folklorystycznych organizowanych przez podmioty obce.
5. Tworzenie ¶rodowiska sprzyjaj±cego aktywnemu uczestnictwu w kulturze i sztuce.
6. Organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, festiwali , spotkañ z artystami i twórcami ludowymi i innych imprez artystycznych.
7. Dzia³alno¶æ popularyzatorsk± i edukacyjn± w obszarze zjawisk artystycznych.
8. Upowszechnianie sztuki i dzia³alno¶ci artystycznej w o¶rodkach oddalonych od centrów kulturalnych.
9. Organizowanie i wspó³organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych.
10. Inicjowanie dzia³alno¶ci wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.
11. Wspó³pracê z w³adzami miasta i powiatu oraz placówkami kulturalnymi i o¶wiatowymi w celu promowania i organizowania twórczo¶ci artystycznej.
12. Wspó³dzia³anie z innymi stowarzyszeniami i zwi±zkami twórczymi, instytucjami reprezentuj±cymi kulturê i sztukê w celu inicjowania dzia³añ kulturalnych, edukacyjnych i wydawniczych.
13. Inne dzia³ania sprzyjaj±ce rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdzia³ III
Cz³onkowie, ich prawa i obowi±zki

 

Paragraf 10

Cz³onkowie Stowarzyszenia dziel± siê na :
a. Cz³onków zwyczajnych,
b. Cz³onków wspieraj±cych
c. Cz³onków honorowych

Paragraf 11

1. Cz³onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo¿e byæ osoba fizyczna, posiadaj±ca pe³n± zdolno¶æ do czynno¶ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptuj±ca cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Ma³oletni, w wieku 16- 18 lat, którzy maj± ograniczon± zdolno¶æ do czynno¶ci prawnych, mog± zostaæ cz³onkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystaæ z czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Ma³oletni, w wieku poni¿ej 16 lat, mog± za zgod± opiekunów prawnych byæ cz³onkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jednak¿e bez prawa g³osowania na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Cz³onkiem wspieraj±cym mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzia³alno¶ci± Stowarzyszenia, która udzieli mu pomocy finansowej lub w jakikolwiek innej formie wspiera dzia³ania Stowarzyszenia. Osoba prawna dzia³a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela delegowanego przez jej organ zarz±dzaj±cy. Cz³onka wspieraj±cego przyjmuje Zarz±d na podstawie pisemnego zg³oszenia. Cz³onkowie wspieraj±cy maj± prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz±du i w Walnym Zgromadzeniu. Cz³onek wspieraj±cy posiada g³os doradczy. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Cz³onkiem honorowym Stowarzyszenia mo¿e byæ osoba fizyczna, która cz³onkostwo honorowe naby³a Uchwa³± Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarz±du. Cz³onek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnieñ cz³onka zwyczajnego z wyj±tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarz±du przys³uguje mu g³os doradczy. Cz³onkowie honorowi udzielaj± pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadañ statutowych, przestrzegaj± postanowieñ Statutu i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia.  


Paragraf 12

1. Warunkiem przyjêcia na cz³onka Zespo³u jest z³o¿enie deklaracji.
2. Deklaracja powinna byæ z³o¿ona w formie pisemnej i zawieraæ imiona, nazwisko, datê i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania.
3. O przyjêciu do Zespo³u decyduje Zarz±d uchwa³± podjêt± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów
Cz³onkostwo powstaje z dniem podjêcia Uchwa³y o przyjêciu.
4. Zarz±d informuje zainteresowanego o przyjêciu lub odmowie w formie pisemnej.
5. Za³o¿yciele, którzy podpisali listê za³o¿ycieli Stowarzyszenia do³±czon± do wniosku o rejestracjê stowarzyszenia, staj± siê jego cz³onkami z chwil± uprawomocnienia siê postanowienia s±du o zarejestrowaniu stowarzyszenia.

Paragraf 13

1. Cz³onek Stowarzyszenia ma prawo do :
a. Uczestnictwa w ¿yciu Stowarzyszenia i zg³aszania wniosków w sprawach
zwi±zanych z jego dzia³alno¶ci±,
b. Udzia³u w Walnym Zgromadzeniu oraz ¿±dania zwo³ania Walnego
Zgromadzenia i umieszczania w porz±dku obrad swoich propozycji,
Cz³onkowie honorowi, cz³onkowie wspieraj±cy i cz³onkowie ma³oletni nie
maj± prawa g³osu na Walnym Zgromadzeniu,
c. Biernego i czynnego prawa wyborczego z zastrze¿eniem paragrafu 11
ust.3,4,5,
d. Wolnego wstêpu na imprezy artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie.

2. Do obowi±zków cz³onka Stowarzyszenia nale¿y :
a. przestrzeganie postanowieñ Statutu i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia,
b. wspó³praca z Zarz±dem Stowarzyszenia w celu efektywnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c. dba³o¶æ o dobro i rozwój Stowarzyszenia i poszanowanie jego mienia,
d. terminowe uiszczanie sk³adek cz³onkowskich z wyj±tkiem cz³onków wspieraj±cych i cz³onków honorowych.
Paragraf 14
Utrata cz³onkostwa w Stowarzyszeniu nastêpuje w razie :
a. ¶mierci cz³onka Stowarzyszenia lub utraty przez niego osobowo¶ci prawnej,
b. wyst±pienia ze Stowarzyszenia zg³oszonego na pi¶mie,
c. pozbawienia cz³onkostwa uchwa³± Zarz±du w razie ra¿±cego naruszenia postanowieñ Statutu, a tak¿e wskutek nie p³acenia sk³adek cz³onkowskich przez okres co najmniej 1 roku. Uchwa³ê o wykluczeniu podejmuje Zarz±d. Od uchwa³y tej cz³onek mo¿e odwo³aæ siê do Walnego Zgromadzenia w ci±gu 30 dni od dorêczenia decyzji o wykluczeniu z cz³onkostwa wraz z uzasadnieniem.
Postanowienia paragrafu 14 stosuje siê równie¿ do cz³onków wspieraj±cych i honorowych.

Rozdzia³ IV
W³adze Stowarzyszenia

Paragraf 15

W³adzami Stowarzyszenia s± :
1. Walne Zgromadzenie Cz³onków zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
2. Zarz±d.
3. Komisja Rewizyjna.

Paragraf 16

1. Walne Zgromadzenie mo¿e byæ zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Zwo³uje Zarz±d co najmniej 1 raz w roku w pierwszym kwartale.
3. W przypadku nie wykonania obowi±zku, o którym mowa w pkt. 2 przez Zarz±d, Zwyczajne Zgromadzenie mo¿e byæ po uprzednim wezwaniu Zarz±du do zwo³ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwo³ane b±d¼ przez Komisjê Rewizyjn±, b±d¼ przez 1/5 ogólnej liczby cz³onków uprawnionych do g³osowania.
4. O terminie, miejscu i porz±dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarz±d, b±d¼ w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby cz³onków uprawnionych do g³osowania informuje cz³onków w sposób zapewniaj±cy skuteczno¶æ poinformowania minimum na 14 dni przed terminem.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dym czasie z inicjatywy Zarz±du, na pisemne ¿±danie Komisji Rewizyjnej, b±d¼ na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby cz³onków uprawnionych do g³osowania.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwo³ywane przez Zarz±d w terminie 14 dni od daty zg³oszenia wniosku, obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zosta³o zwo³ane.
7. W przypadku nie zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarz±d w trybie, o którym mowa w pkt. 6, Komisja Rewizyjna oraz 1/5 ogólnej liczby cz³onków uprawnionych do g³osowania uzyskuje kompetencjê do samodzielnego zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. O terminie, miejscu i porz±dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarz±d, b±d¼ w przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby cz³onków uprawnionych do g³osowania informuje cz³onków w sposób zapewniaj±cy skuteczno¶æ poinformowania minimum na 14 dni przed terminem.
9. Je¿eli Walne Zgromadzenie nie mo¿e siê odbyæ ze wzglêdu na brak co n ajmniej po³owy cz³onków uprawnionych do g³osowania, Zarz±d zwo³uje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, który mo¿e zostaæ wyznaczony nie wcze¶niej ni¿ po 30 minutach od pierwszego terminu.
10. W przypadku niewykonania powy¿szego obowi±zku przez Zarz±d, kompetencja do zwo³ania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie przechodzi na Komisjê Rewizyjn± i 1/5 ogólnej liczby cz³onków uprawnionych do g³osowania.
 

Paragraf 17  

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale¿y w szczególno¶ci :
a. Zatwierdzanie sprawozdañ Zarz±du i Komisji Rewizyjnej za ubieg³y rok,
b. Podejmowanie uchwa³ programowych,
c. Wybór i odwo³ywanie cz³onków Zarz±du Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
d. Przeprowadzanie wyborów uzupe³niaj±cych do w³adz Stowarzyszenia,
e. Rozpatrywanie odwo³añ od decyzji pozosta³ych w³adz Stowarzyszenia,
f. Podjêcie uchwa³y o zmianie Statutu,
g. Udzielanie absolutorium w³adzom Stowarzyszenia,
h. Ustalenie wysoko¶ci sk³adki cz³onkowskiej,
i. Zatwierdzanie, na wniosek Zarz±du, struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
j. Podjêcie uchwa³y o rozwi±zaniu Stowarzyszenia,
k. Rozstrzyganie odwo³añ od uchwa³ Zarz±du o wykre¶leniu z listy cz³onków w wypadku przewidzianym w paragrafie 14 pkt. a) i c),
l. Rozpatrywanie innych spraw na wniosek Zarz±du lub Komisji Rewizyjnej, je¿eli zostan± umieszczone w porz±dku obrad.
2. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów w obecno¶ci co najmniej po³owy liczby cz³onków Stowarzyszenia.
3. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia w sprawach ustalenia sk³adki cz³onkowskiej oraz pozbawienia cz³onkostwa z przyczyn okre¶lonych w paragrafie 14 pkt. b) zapadaj± wiêkszo¶ci± co najmniej 50% oddanych g³osów.
4. G³osowanie jest jawne, z wyj±tkiem wyboru i odwo³ania cz³onków Zarz±du i Komisji Rewizyjnej, dla których zarz±dza siê g³osowanie tajne.
5. Zmiany Statutu dokonywane s± uchwa³± Walnego Zgromadzenia podjêt± wiêkszo¶ci± 2/3(dwie trzecie)g³osów w obecno¶ci co najmniej po³owy liczby cz³onków Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie mo¿na rozwi±zaæ na podstawie uchwa³y Walnego Zgromadzenia podjêtej wiêkszo¶ci± ¾ (trzy czwarte) g³osów w obecno¶ci co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby cz³onków Stowarzyszenia.
 

Paragraf 18

Zarz±d Stowarzyszenia :
1. Zarz±d Stowarzyszenia jest w³adz± najwy¿sz± w okresie miêdzy Walnymi Zgromadzeniami i sk³ada siê z 5 cz³onków Stowarzyszenia.
2. Zarz±d odpowiada za swoj± dzia³alno¶æ przed Walnym Zgromadzeniem i jest przez nie wybierany i odwo³ywany.
3. Kadencja Zarz±du trwa 3 lata.
4. Cz³onkowie Zarz±du wybieraj± ze swego grona Prezesa, Zastêpcê Prezesa, Sekretarza i Skarbnika na pierwszym posiedzeniu Zarz±du po Walnym Zgromadzeniu.
5. Zarz±d dzia³a w oparciu o Regulamin Zarz±du uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
6. Do obowi±zków Zarz±du nale¿± :
a) racjonalne gospodarowanie mieniem i ¶rodkami finansowymi Stowarzyszenia, zatwierdzenia bud¿etu oraz jego zmian,
b) wystêpowanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go ,
c) zawieranie umów i zaci±ganie zobowi±zañ,
d) zwo³ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeñ oraz uczestniczenie w nich,
e) proponowanie porz±dku obrad Walnych Zgromadzeñ i przygotowywanie projektów uchwa³,
f) sporz±dzanie sprawozdañ finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu,
g) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów i innych dokumentów w zakresie dzia³ania Zespo³u,
h) udostêpnianie Komisji Rewizyjnej i zewnêtrznym organom kontrolnym ¿±danych materia³ów,
i) przyznawania cz³onkostwa i wykluczenia cz³onków,
j) ustanowienia i odwo³ania pe³nomocnictwa.

7. Zarz±d reprezentuje Stowarzyszenie na zewn±trz w stosunku do w³adz i osób trzecich, w s±dzie i poza s±dem.
8. Cz³onkowie Zarz±du wykonuj± swoj± pracê spo³ecznie i nie mog± wykonywaæ innej p³atnej pracy w Stowarzyszeniu. Nie dotyczy to kierownika Stowarzyszenia, choreografa, kapelmistrza i chórmistrza oraz cz³onków kapeli je¶li zostanie on wybrany w sk³ad Zarz±du. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej mog± otrzymywaæ z tytu³u pe³nienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
9. Je¶li cz³onek Zarz±du trwale nie mo¿e wykonywaæ swoich obowi±zków , Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupe³niaj±cego w ci±gu 2 miesiêcy od zaistnienia przeszkody uniemo¿liwiaj±cej cz³onkowi Zarz±du wykonywanie obowi±zków.
10. Kadencja cz³onka Zarz±du koñczy siê wraz z up³ywem kadencji Zarz±du.
Cz³onek Zarz±du nie mo¿e byæ skazany prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo umy¶lne ¶cigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe.

Paragraf 19

1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z trzech cz³onków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y kontrola ca³okszta³tu dzia³alno¶ci Stowarzyszenia w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowo¶ci oraz zabezpieczenia maj±tku Zespo³u.
4. Podjêcie przez Walne Zgromadzenie uchwa³ w sprawach okre¶lonych w paragrafie
17 pkt.1 lit. a) i g) wymaga zasiêgniêcia opinii Komisji Rewizyjnej.
5. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej wykonuj± swoj± pracê spo³ecznie i nie mog± wykonywaæ innej p³atnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
6. Je¿eli cz³onek Komisji Rewizyjnej trwale nie mo¿e wykonywaæ swoich obowi±zków, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru w ci±gu 2 miesiêcy od zaistnienia przeszkody uniemo¿liwiaj±cej cz³onkowi Komisji wykonywanie obowi±zków. Kadencja cz³onka Komisji Rewizyjnej wybranego w wyborach uzupe³niaj±cych koñczy siê z up³ywem kadencji Komisji.
7. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog± byæ cz³onkami Zarz±du Stowarzyszenia, pozostawaæ z cz³onkami Zarz±du w zwi±zku ma³¿eñskim, we wspólnym po¿yciu, w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³o¶ci s³u¿bowej oraz nie mog± byæ skazani prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo umy¶lne ¶cigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skarbowe.
7. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej mog± otrzymywaæ z tytu³u pe³nienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko¶ci nie wy¿szej ni¿ okre¶lone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj±cych niektórymi podmiotami prawnymi”.

Paragraf 20
 

1. O¶wiadczenia w imieniu Stowarzyszenia, w tym równie¿ o¶wiadczenia maj±tkowe Stowarzyszenia mog± byæ sk³adane lub podpisywane przez dwóch cz³onków Zarz±du Stowarzyszenia, tj. Prezesa i cz³onka Zarz±du.
2. Zarz±d mo¿e ustanowiæ pe³nomocników do wykonania okre¶lonego rodzaju spraw ustalaj±c w drodze uchwa³y zakresu umocowania. Pe³nomocnictwo mo¿e byæ w ka¿dej chwili odwo³ane. Odwo³anie wymaga uchwa³y Zarz±du.
 

Paragraf 21

1.Uchwa³y Zarz±du zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów w obecno¶ci, co najmniej 4 cz³onków. Przy jednakowej ilo¶ci g³osów g³os Prezesa jest decyduj±cy. 2. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów w obecno¶ci, co najmniej 2 cz³onków. Przy jednakowej ilo¶ci g³osów konieczne jest zwo³anie 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.

Rozdzia³ V
Maj±tek i gospodarka Stowarzyszenia

 

Paragraf 22

1. Maj±tek Stowarzyszenia powstaje z :
a. Sk³adek cz³onkowskich,
b. Darowizn, spadków, zapisów przyjêtych zgodnie z przepisami prawa,
c. Ofiarno¶ci publicznej,
d. Wp³ywów z dotacji,
e. Wp³ywów z dzia³alno¶ci statutowej,
f. Dochodów z maj±tku Stowarzyszenia
g. Dochodów z dzia³alno¶ci odp³atnej,
h. Innych ¼róde³.
2. Funduszami Stowarzyszenia zarz±dza Zarz±d.
3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowo¶æ zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami.
4. Stowarzyszenie nie mo¿e :
a) udzielaæ po¿yczek lub zabezpieczania zobowi±zañ maj±tkiem organizacji w
stosunku do jej cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi cz³onkowie, cz³onkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostaj± w zwi±zku ma³¿eñskim, we wspólnym po¿yciu albo w stosunku
pokrewieñstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieñstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s± zwi±zani z tytu³u
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywaæ maj±tku na rzecz cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególno¶ci je¿eli przekazanie to nastêpuje bezp³atnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywaæ maj±tku na rzecz cz³onków, cz³onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich chyba, ¿e to wykorzystanie bezpo¶rednio wynika z celu statutowego;
d) zakupywaæ towarów lub us³ug od podmiotów, w których uczestnicz± cz³onkowie organizacji, cz³onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy¿szych ni¿ rynkowe.
 

Paragraf 23
 

1. Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± i podejmowaæ przedsiêwziêcia zarobkowe s³u¿±ce wypracowaniu i pozyskiwaniu ¶rodków na realizacjê celów i zadañ statutowych.
2. Dzia³alno¶æ gospodarcza jest dzia³alno¶ci± dodatkow± i s³u¿ebn± wobec dzia³alno¶ci statutowej, co oznacza, ¿e dochody z dzia³alno¶ci gospodarczej s³u¿± prowadzeniu dzia³alno¶ci statutowej.
Ca³y dochód ( nadwy¿ki przychodów nad kosztami) Stowarzyszenie przeznacza na
dzia³alno¶æ statutow±.
 

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

 

 

Paragraf 24

Zmiany w Statucie wymagaj± zatwierdzenia przez organ rejestruj±cy.
 

Paragraf 25
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj± zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Tekst jednolity statutu z dnia 22.03.2012 r.

Wygenerowano w sekund: 0.01
751,719 Unikalnych wizyt