Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

NABÓR!!!

Nabór !!!

Do grupy tanecznej Chóru i kapeli przy Zespole Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej


Je¶li jeste¶ osob± energiczn±, masz poczucie rytmu, chcesz uczyæ siê tañca od profesjonalistów, poznawaæ dorobek kultowy naszej ojczyzny, braæ udzia³ w festiwalach i przegl±dach, warsztatach, koncertach krajowych i zagranicznych, pragniesz poznawaæ polsk± i zagraniczn± kulturê ludow± – ta oferta jest dla Ciebie !!!Przyjmujemy równie¿ dzieci i m³odzie¿.

Zespó³ jest cz³onkiem miêdzynarodowej organizacji folklorystycznej CIOFF i otrzyma³ certyfikat umo¿liwiaj±cy reprezentowanie Polski za granic±.

  • Zajêcia taneczne grupy doros³ych – wtorki i czwartki od godz. 18.00 do 20.00 w KDK
  • Zajêcia chóru – ¶roda od godz. 18.00 do 20. 00 w KDK
  • Zajêcia kapeli – ¶roda od godz. 18.30 do 21.00 w KDK
  • Zajêcia taneczne grupy dzieciêcej – wtorki i czwartki od godz. 16.30 do 17.30 w sali gimnastycznej Katolickiej Szko³y Podstawowej- wej¶cie od ul. Wyszyñskiego

Utworzenie grupy dzieciêcej oraz reorganizacja kapeli jest mo¿liwe dziêki naszym darczyñcom:

Panu Mieczys³awowi Wo¶ko – prezesowi firmy Polfarmex

oraz

Panu Adamowi Handzelewiczowi – prezesowi firmy Vester.

Zapraszamy

Wygenerowano w sekund: 0.00
747,716 Unikalnych wizyt