Jubileusz 45 lecia

Moi Drodzy, ten rok jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy dwa jubileusze: 45-lecie powstania Zespo³u Pie¶ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz 5-lecie od naszej reaktywacji. Nie pozostaje nam nic innego jak sprê¿yæ siê i wydaæ uroczysty koncert! Ustalili¶my, ¿e odbêdzie siê 23 pa¼dziernika o godz. 18.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Zamierzamy równie¿ zorganizowaæ spotkanie dla wszystkich obecnych i by³ych cz³onków zespo³u. Prosimy o zg³aszanie siê drog± mailow± lub telefonicznie w celu rezerwacji miejsc na obie imprezy. Zarz±d ZPiTZK

OPP

OPP
OPP

Partnerzy

Vester

Urz±d Miasta Kutno

Polfarmex S.A.

Kutnowski Dom Kultury

ekutno - portal miasta Kutno

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowe ¯ycie Kutna

Kurier Powiatu

Kancelaria Adwokacka Dariusz Bednarek

O¶rodek Kultury Gminy Kutno

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Miklas - tartak

Opus

PLANTICO

Kwiaciarnia Ja¶min

EMKON

Certyfikat C.I.O.F.F.

- CZ£ONKOWIE ZA£O¯YCIELE

 • Krystyna Marianna Korkus
 • Anna Marianna Skoczylas
 • Ildefons £aszewski
 • Anna Lewkowicz
 • Aleksandra Paliwoda
 • Gra¿yna Okupska
 • Jan Zygmunt Szymañski
 • Gra¿yna Kopczyñska
 • Bo¿ena Sudomir
 • Dorota Mordzak
 • Ma³gorzata Wielkopolan
 • Agata Szyd³owska
 • Edward Andrzej Batarowicz
 • Grzegorz Kowalski
 • Andrzej ¦nieæ
 • Zbigniew Lachowicz
Wygenerowano w sekund: 0.01
751,724 Unikalnych wizyt